FAQ/pl: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

3 June 2024

16 January 2024

9 January 2023

9 December 2022

3 November 2021

  • curprev 17:3017:30, 3 November 2021TGorski2 (WMF) talk contribs 23,004 bytes +23,004 Created page with "{{Support Page|title = Najczęściej zadawane pytania|smalltoc = yes}} Ta strona zawiera listę '''najczęściej zadawanych pytań''' dotyczących Wikimedia Foundation. Inne pytania znajdziesz w sekcji Odpowiedzi. Jeśli ani tutaj, ani tam nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zachęcamy do [https://wikimediafoundation.org/pl/about/contact/ kontaktu z nami]. == Czym jest Wikipedia? == [https://www.wikipedia.org Wikipedia] jest internetowym zbiorem..."