Make your donation now

Lundag ka king: pamaglibut, paintunan

Ibat king talatátag ning Wikipedia, i Jimmy Wales.

Masanting ing negosyu. E marok ing patalastas o advertising. Oneng e keni ing lugal na. E king Wikipedia.

Metung yang bageng espesyal o makabukúd ing Wikipedia. Balamu metung yang aklatan (library) o parkeng publiko/pangmalda. Anti ya mong templu para king kaisipan. Metung yang lugal a malyari tamung puntalan bang misip, mabyasa, ampong idake ing kekatamung kabyasnan kareng áliwa.

Anyang tetag ke ing Wikipedia, malyari ke sanang gawang kumpanyang mágtubu (for-profit company) a maki patalastas, oneng migpasya kung aliwa ing kakung gawan. Karang milabasan a banwa, magobra keng mayap ba yang manatiling matatag, matipid ampong siksik. Tutuparan mi ing kekaming misyun, at den námung áliwa ing mányayang o sobrang gágastus.

Nung deng anggang mamasa kaniti mamya lang $5, metung kami mung aldong mangalap pondung balang banwa. Oneng e balang tau agyu agyu ra o bisa lang magkalub. E bali. Banwa-banwa, ustu la mu deng bilang da reng mágpasyang mamye.

Ngening banwang ini, sana isipan mung magkalub $5, €10, ¥1000 o magkanu man ing abye yu ba yang ingatan ampong alalayan ing Wikipedia.

Salamat,

Jimmy Wales
Talatátag ning Wikipedia

By donating, you agree to share your personal information with the Wikimedia Foundation, the nonprofit organization that hosts Wikipedia and other Wikimedia projects, and its service providers pursuant to our donor policy. Wikimedia Foundation and its service providers are located in the United States and in other countries whose privacy laws may not be equivalent to your own. We do not sell or trade your information to anyone. For more information please read our donor policy.